Na osnovu člana 23. stav 6. Zakona o javnim skijalištima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/10)  i člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 118/08 i 11/09), ministar trgovine i turizma uz saglasnost ministra  za porodicu , omladinu i  sport i ministra saobraćaja i veza, d o n o s i.

PRAVILNIK O UREĐENJU, OBILJEŽAVANJU I ODRŽAVANJU SKIJALIŠTA

Član 1.
Ovim pravilnikom reguliše se uređenje, obilježavanje i   održavanje skijališta, skijaških staza, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i bezbjedno korištenje skijališta.

Član 2.
Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje: a) skijalište predstavlja turistički infrastukturni sistem na prostoru prirodnog dobra ili dobra u opštoj upotrebi, od posebnog značaja za razvoj turizma i sporta u Republici Srpskoj, odnosno posebno uređenu javnu površinu, namijenjenu za organizovanje skijanja i drugih specijalizovanih zimskih aktivnosti sa pratećim objektima, uređajima i opremom čije je korišćenje, tj. izgradnja od opšteg interesa. b) skijaški tereni sastoje se jedne ili više ski-staza, ski-poligona,  ski-puteva ili ski-ruta. v) ski-staza je posebno uređena i obilježena površina skijališta, namijenjena za skijanje i podučavanje skijanju, koju opslužuje najmanje jedno sredstvo kosog transporta, g) ski-poligon je uređena površina skijališta namijenjena specijalizovanim zimskim sportskim aktivnostima, koja je jasno i vidljivo odvojena od ski-staza i posebno obilježena, d) ski-ruta je obilježena površina za vožnju skijama koju Centar ne obezbjeđuje od alpskog rizika i neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja, đ) ski-put je put napravljen ili otvoren za vožnju skijama koji predstavlja dio ski-staze, međusobno povezuje ski-staze ili povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu ili služi za izvlačenje (evakuaciju) povrijeđenih skijaša i e) Ski -centar je privredno društvo koje upravlja skijalištem.   

UREĐENJE SKIJALIŠTA

Član 3.
Opšta pravila uređenja skijališta odnose se na obavezu Centra da obezbijedi  zaštitu skijaša od uobičajnih opasnosti skijanja u zavisnosti od vrste aktivnosti na skijalištu u skladu sa Zakonom o javnim skijalištima.

Član 4.
(1) Pod uređenjem skijališta  podrazumjeva se stvaranje uslova za njegovo bezbjedno korišćenje, odnosno bezbjedno korištenje skijaških terena  i uključuje: a)  tehničko uređenje i tekuće održavanje skijaških terena, b) obilježavanje skijaških terena, postavljanje znakova zabrana, upozorenja i obavještenja, v) zaštita od lavina, (zapreke protiv lavina, usova, branici, sistem uočavanja i uklanjanja usova) i g) postavljanje sigurnosnih zapreka ispred nepokretnosti, javnih puteva, provalija, drveća, stubova, stijena, vododerina, potoka i drugih opasnih mjesta na skijalištu ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Član 5.
Tehničko uređenje skijaških terena, u smislu ovog pravilnika podrazumjeva: a) pripremanje terena, trasiranje staza (dužina i širina ski-staze, zaustavne površine i  odgovarajući nagib, odnosno pad  staze, visinska  razlika i ostale tehničke karakteristike staze), b) utabavanje i ravnanje skijaških terena  na tvrdoj zemljanoj podlozi, (bez većih udubina i izbočina), v) obezbjeđivanje dovoljne količine snijega za bezbjedno skijanje i obavljanje specijalizovanih zimskih  aktivnosti na skijaškim terenima  , g) održavanje reda na skijaškom terenu  ili njegovom dijelu, d) postavljanje ispravnih bezbjednosnih uređaja i znakova na skijaškom terenu i đ) obezbjeđeno parkiralište.

Član 6.
(1) Dopuštene veličine nagiba i  uzdužnih padova ski- staza određuje se u zavisnosti od težine staze propisane Zakonom o javnim skijalištima i to: a) lake staze do  25% nagiba staze, b) srednje teške staze do 35% nagiba staze, v) teške staze do 45% nagiba staze i g) ekstremno teške staze preko 45% nagiba staze. (2) Padovi i strmine na ski stazi  koji su djelimično dopušteni, mogu prostorno obuhvatiti  25% posto ukupne dužine ski staze.

Član 7.
(1) Poprečni nagib, odnosno pad ski staze ne smije biti veći od 15% . (2) Dopušten je poprečni pad na ski stazi od 5% do 25%, uz uslov da dionice ski staze s tim padom ne smiju biti veće od 25%  ukupne dužine ski staze. (3) Poprečni nagib, odnosno pad ski-staze ne mora biti isti po cijeloj širini staze.

Član 8.
Dužina ski staze nije ograničena u skladu sa  ovim  pravilnikom, osim dužine takmičarske staze koja je određena u skladu sa FIS pravilima za takmičarske staze.

Član 9.
(1) Širina ski staze iznosi  najmanje 30 m. (2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, širina ski staze može biti i manja, uz uslov  da ukupna dužina koja je manje širine od 30 m, iznosi najviše 30% ukupne dužine ski staze, a da pojedina dionica na stazi koja je manje širine od 30 m nije duža od 100 m, te da uzdužni padovi tih dijelova ski staze ne premašuju: a) kod lakih ski staza 20%, b) kod srednje teških ski staza 30%, v) kod teških skistaza 40%  i g) ekstremno teških ski staza 50%.

Član 10.
(1) Ski staza mora imati sigurnu zaustavnu površinu. (2) Najmanja dužina zaustavne površine iz stava 1. ovog člana iznosi  30 m. (3) Uzdužni pad zaustavne površine može biti najviše 20%. (4) Zaustavna površina ski staze može biti i kraća od 30 m, ali ne manja od 20 m, pod uslovom da je uzdužni pad najmanje 10% u suprotnom smjeru (uspon). (5) Zaustavna površina ski staze mora biti odvojena od dijela staze namjenjen prilazu sistemu kosog transporta.

Član 11.
(1) Najmanji radijus uzdužne osovine ski staze smije biti 60 m. (2) Poprečni pad krivina radijusa osovine ski staze do 60 m smije biti najviše 5% u suprotnom smijeru. (3) Na prelazu iz ravnog dijela staze u krivinu  staze potrebno je  predvidjeti prelazne krivine u skladu sa  mogućnostima  i karakteristikama trase. (4) Prelaz iz jednog uzdužnog pada u drugi mora se izvesti zaobljenjem staze čiji radijusi iznose: a) 1.500 m u slučaju  konveksnog (ispupčenog) radijusa, b) 500 m u slučaju  konkavnog (udubljenog) radijusa .

Član 12.
(1) Trasu ski – staze potrebno je  izvesti tako da ima blage vodoravne i okomite prijelaze. (2) Prilikom trasiranja ski staze potrebno je osigurati njenu dovoljnu preglednost. (3) Preglednost ski staze  se odnosi na konveksne promjene uzdužnih padova, zapreke uz stazu (šuma, nasip, zidovi i sl.), te ostale prirodne i vještačke zapreke koje umanjuju preglednost na ski stazi.

Član 13.
Preglednost  ski staze određuje se u zavisnosti od njene težine i iznosi najmanje: a) 40 m za lake ski staze , b) 60 m za srednje teške ski staze v) 100 m za teške ski staze. g) 150 m za ekstremno teške ski staze.

Član 14.
(1) Površina ski staze mora biti izravnata i izjednačena, bez udubljenja i ispupčenja, po mogućnosti prekrivena travom. (2) Površina ski staze mora biti osigurana od erozije.     

OBILJEŽAVANJE SKIJAŠKIH  TERENA

Član 15.
(1) Centar je obavezan da vidno obilježi skijaške terene, označi ski i druge staze, uređaje, stanice hitne medicinske pomoći i stanice veza, u skladu sa ovim pravilnikom i drugim propisima. (2) Pod obilježavanjem skijaškog terena , u smislu ovog pravilnika podrzumjeva se označavanje granica skijaških terena i staza, putem postavljanja mreža, graničnika, zaštite ograde ili drugih odgovarajućih sigurnosnih oznaka koje označavaju širinu i dužinu skijaškog terena. (3) Opasna mjesta na ski-stazi, kao što su krivine, ukrštanja staza, objekti, mjesta gdje se izvode radovi, moraju biti posebno obilježena i osigurana ogradama za usmjerenja, zaštitnim ogradama ili mrežama, oblogama protiv udaraca i sličnim sredstvima zaštite, odgovarajuće visine. (4) Granice skijaškog terena moraju da budu jasno vidljive. (5) Ako granice skijaškog terena nisu jasno vidljive one moraju biti jasno označene vidljivim znacima, kao što su stubovi, štapovi, ocrtane linije i slične oznake.

Član 16.
Centar je obavezan da  neposredno prije početka korišćenja skijaškog terena i u toku njegovog korišćenja kontroliše da li su oznake na terenu i stazama iz člana  15. ovog pravilnika pravilno postavljene, ispravne i vidljive.

Član 17.
(1) Ski rute i ski poligoni moraju biti potpuno odvojeni od ski- staza, te posebno ograđeni i označeni. (3) Odredbe ovog pravilnika  u pogledu tehničkog uređenja ski-staza  primjenjuju se i na ski rute i ski poligone.

Član 18.
(1) Centar je obavezan osigurati parkiralište na ulazu u skijalište. (2) Centar je obavezan osigurati parkiralište za najmanje 10 autobusa i 200 vozila, ukoliko je kapacitet sistema kosog transporta na skijaliptu najmanje 1000 skijaša na sat. (3) Parkirališta mogu biti organizovana kao stalna i privremena. (4) Na stalnim parkiralištima potrebno je osigurati ukupno 25% neophodnog prostora u odnosu na kapacitet skijališta.

Član 19.
(1) Zaštita od lavina i usova u smislu ovog pravilnika, podrazumjeva obezbjeđenje fizičkih  zapreka od lavina i usova, branika, kao i  sistem uočavanja i uklanjanja usova u skladu sa  postojećim građevinskim standardima. (2) Centar je dužan izraditi projekat staza sa unesenim mjestima zaštite od usova i mjestima postavljanja sigurnosnih zapreka.

Član 20.
(1) Postavljanje sigurnosnih zapreka u smislu ovog pravilnika podrazumjeva zaštitne barijere ispred opasnih mjesta, kao što su putevi, provalije, stubovi, drveća stijene, vodene površine,  usjeci, pokretni i nepokretni objekti koji se nalaze na skijalištu ili u njegovoj neposrednoj blizini. (2) Centar je obavezan obezbijediti zaštitu stubova kablovskih sistema na obroncima, ili na drugim posebno opasnim lokacijama postavljanjem različitih obloga protiv udaraca, kao što su: spužve, strunjače, pjenasti materijali i ostale barijere izrađene  od mekog i otpornog materijala. (3) Centar je obavezan postaviti zaštitne jastuke, mreže ili zaštitne ograde na opasnim mjestima uz granicu zaštitne zone ski –staze.

Član 21.
(1) Centar je obavezan periodično provjeravati ispravnost zaštitnih barijera i blagovremeno mijenjati oštećene i dotrajale zaštitne  barijere. (2) Zaštitne barijere uz stubove i ostale objekte moraju biti pričvršćene tako da je onemogućeno njihovo uklanjanje, bez upotrebe odgovarajuće tehničke opreme.

Član 22.
(1) Opasna mjesta na skijalištu moraju biti osigurana ogradama za usmjerenje, zaštitnim ogradama, oblogama protiv udaraca i sličnim oblicima zaštite. (2) Najmanja visina zaštitnih barijera iz člana 21. ovogo pravilnika iznosi  110 cm , računajući od površine utabanog snijega.

Član 23.
(1) Ski staze moraju biti označene markacijama po cijeloj dužini koje označavaju smijer  i pravac prostiranja staze staze. (2) Opasna i nesigurna mjesta moraju biti posebno označena.

Član 24.
(1) U slučaju kada su skijaški tereni pripremljeni od vještačkog  snijega, Centar je dužan obezbijediti dodatne uslove sigurnosti  skijaša. (2) U slučaju iz stava 1. ovog člana Centar je obavezan osiguravati opasna mjesta na stazi sa dvostrukim nizom zaštitnih mreža. (3) Redarska služba Centra dužna je upozoriti skijaše na osobine vještačkog  snijega, radi  pripreme adekvatne skijaške opreme.

Član 25.
(1) Prilikom uređenja skijališta  Centra je obavezan voditi račina o zaštiti životne sredine u skladu sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine. (2) U slučaju proširenja skijaških terena, Centar je obavezan obezbijediti zaštitu od erozije i preduzeti preventivne i zaštitne mjere u skladu sa propisima iz oblasti zaštite zemljišta.

Član 26.
(1) Na ulazu u skijalište Centar je obavezan postaviti  informacionu tablu na kojoj je prikazana šema skijališta sa  tehničkim opisom  skijaških terena, sa glavnim pravcima sistema kosog transporta, skijaških staza i njihove težine, ,  te označiti otvorenost ili zatvorenost pojedinih skijaških staza. (2) Ski staze su označene sa punim linija u bojama u zavisnosti od nivoa težine u skladu sa Zakonom o javnim skijalištima. (3). Ski rute i ski poligoni su označene isprekidanim linijama ili sa punim linijama žute ili narandžaste boje.

Član 27.
(1) Centar mora da pruži informacije o pravilima reda i bezbjednosti na skijalištu (obaveze skijaša i drugih lica koja upotrebljavaju skijalište, način održavanja reda na skijalištu), o vremenu korišćenja skijaških terena i radnom vremenu sistema kosog transporta. (2) Uz tekst pravila iz stava 1. ovog člana, Centar može prikazati određene ilustracije sa maskotom  Centra. (3) Pravila se ispisuju na velikoj tabli na polaznim stanicama sredstava kosog transporta. (4) Tekst pravila ispisuje se na jednom od službenih jezika konstitivnih naroda u BiH  i na engleskom jeziku. (5) Vrijeme i način korištenja skijališta, razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korištenja, te stanje vremenskih prilika, Centar mora objaviti na posebnoj ploči na ulazu u skijalište. (6) Centar  je dužan o prekidima rada skijališta dužimod tri dana izvijestiti javnost preko sredstava javnoh informisanja.

Član 28.
Pristupne staze  za gledaoce i publiku u slučaju održavanja sportskih takmičenja na skijalištu moraju biti određene, uređene, uočljivo označene i ograđene.   

ODRŽAVANJE SKIJALIŠTA

Član 29.
(1) Centar je obavezan da za vrijeme trajanja ski-sezone, odnosno za vrijeme svakodnevne upotrebe skijališta, kontroliše opšte stanje skijališta i da ga održava u stanju koje omogućava namjensko i bezbjedno korišćenje skijališta u skladu sa odredbama ovog pravilnika i pravilima Centra. (2) U vansezoni, kada skijalište nije u svakodnevnoj upotrebi, Centar je dužan da redovno održava skijalište i opremu na skijalištu. (3) Održavanje  skijališta  obuhvata ljetnje i zimsko održavanje. (4) Održavanje ski-ruta, takmičarskih staza i ostalih skijaških staza vrši se u zavisnosti od prirode staze, vremenskih uslova i zimske  aktivnosti koja se na njoj odvija.

Član 30.
(1)  Za uređenje i održavanje tehničke ispravnosti skijaških staza i ostalih prostora skijališta, Centar obezbjeđuje posebnu mehanizaciju za uređenje skijališta (utabači staza i čistači snijega-kicboreri). (2) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijališta koje radi na pripremanju skijaških staza ili se kreće na skijalištu mora da bude označeno uočljivom bojom i opremljeno odgovarajućim rotacionim svjetlima. (3) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijaških staza koje se nalazi zaustavljeno na stazi mora biti označeno odgovarajućim svjetlima.

Član 31.
Redovno održavanje skijališta u toku trajanja sezone  u smislu ovog pravilnika podrazumjeva: a) pripremne radove na skijalištu, b) zaštitne mjere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, smetova i lavina, v) čišćenje snijega sa kolnika i signalizacije i izrada oznaka na kolniku, g) nadziranje i pregled pristupnih puteva skijalištu i osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uslovima, d) popravak i zamjena uređaja, opreme i signalizacije na skijalištu i  nosača rasvjetnih tijela, đ) uređenje bankina i sistema za odvodnju vode, e) uređenje i mjestimični popravci pokosa, usjeka ili nasipa, potpornih i obložnih zidova, ž) mjestimični popravci betonskih nasipa i rubnjaka i z) popravci lokalnih oštećenja kolnika (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora,  oštećenih ivica i razdjelnica betonskog kolovoza).

Član 32.
Na strmijim dijelovima ski staze, te na dijelovima staze koji su s obzirom na krivine i poprečne padove nepovoljni za uspon utabača i čistača snijega za obradu snijega, na skijaškim stazama potrebno je predvidjeti obilaznice, odnosno transportne puteve, koji svojim karakteristikama moraju biti prilagođeni mogućnostima uspona mehanizacije za održavanje.

Član 33.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske.